Ομαδοσυνεργατική Μάθηση

Κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, εξασκούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, επικοινωνίας και θετικής εικόνας εαυτού. Για αυτό το λόγο, κάθε τάξη είναι οργανωμένη σε κέντρα μάθησης, στα οποία οι μαθητές σε ομάδες, μπορούν να πειραματιστούν, να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν. Τέλος, μυούνται σε δημοκρατικές διαδικασίες και αναπτύσσουν την αξία της αποδοχής και του σεβασμού.