Διερευνητική Διαδικασία

Μέσα από τον σχεδιασμό ανοιχτών δραστηριοτήτων, δίνονται καθημερινά αφορμές στους μαθητές να ικανοποιούν την έμφυτη περιέργειά τους για διερεύνηση. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ρωτούν και να προβληματίζονται, να παρατηρούν και να συλλέγουν δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια καλούνται να επεξεργαστούν, να ερμηνεύσουν και στο τέλος να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους.  Με αυτό τον τρόπο μυούνται στις βασικές δεξιότητες της ερευνητικής διαδικασίας και μαθαίνουν σταδιακά να υλοποιούν πιο συστηματικές διερευνήσεις.