Ενημέρωση Γονέων

Η συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του έργου του Σχολείου. Η ενημέρωση των γονέων αποτελεί πρωταρχική μέριμνα. Οι γονείς δικαιούνται να έχουν λεπτομερή, υπεύθυνη, σαφή και διαρκή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων

Σε ειδική συγκέντρωση των γονέων των νέων μαθητών, στην αρχή του σχολικού έτους, οι γονείς ενημερώνονται για τα κύρια χαρακτηριστικά, τη φυσιογνωμία, τους θεσμούς και τη λειτουργία του Σχολείου. Πραγματοποιούνται επίσης συγκεντρώσεις γονέων, τάξεων ή τμημάτων, για να κατατοπίζονται οι γονείς από τους εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα.

Επίδοση Δελτίων Προόδου

Με το τέλος κάθε τριμήνου οι γονείς παραλαβάνουν τα δελτία προόδου, συναντούν τους δασκάλους των παιδιών τους και συζητούν μαζί τους για τις επιδόσεις και την πρόοδό τους.

Έκτακτες συναντήσεις συνεργασίας

Με απόφαση της Διεύθυνσης πραγματοποιούνται ειδικές συναντήσεις γονέων με μέλη του διδακτικού προσωπικού και του Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος, για να συζητηθούν ειδικά προβλήματα παιδιών που έχουν να κάνουν με ιδιαίτερες δυσκολίες τους στο μαθησιακό, συναισθηματικό ή κοινωνικό τομέα.

Ειδική ενημέρωση γονέων

Οι γονείς ενημερώνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως:

  • Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας του μαθητή.
  • Σε περίπτωση επανειλημμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων του.
  • Σε περίπτωση που επανειλημμένα παραμελεί τη μελέτη του.

Οι μαθητές δεν επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Σε περίπτωση ανάγκης ζητούν τη βοήθεια του γραφείου των αρμόδιων Υποδιευθυντών.