Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Δημοτικού Σχολείου αξιοποιούν, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, τις δυνατότητες που τους προσφέρει το πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης του Ε.Ε.Ι..

Παίρνουν μέρος σε μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που οργανώνονται από το ίδιο το Σχολείο και σε επιμορφωτικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.