Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών αποβλέπει στην ανάπτυξη του πνεύματος και της όλης προσωπικότητας των μαθητών και μαθητριών.

Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται με την ποικιλία των μαθημάτων , των δραστηριοτήτων, των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης καθώς και με την όλη ατμόσφαιρα, τις ανθρώπινες σχέσεις και γενικά με την αγωγή που ασκείται.