Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη