Πληροφορικής

Προϊσταμένη: Μ. Κωτσογιάννη

Πληροφορική

Ο όρος πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy) αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης (knowledge society).

Ο πληροφορικός γραμματισμός θεωρείται γνωστικό‐μαθησιακό αντικείμενο αντίστοιχης σπουδαιότητας με τον γλωσσικό γραμματισμό (literacy), τα μαθηματικά και τον επιστημονικό γραμματισμό (scientific literacy). Κατά συνέπεια, η διδασκαλία των αντικειμένων της Πληροφορικής δεν έχει ως στόχο απλώς την κατάρτιση των μαθητών σε εφήμερες τεχνολογικές δεξιότητες. Περιλαμβάνει δηλαδή πολλά περισσότερα από την απλή εξοικείωση με τους υπολογιστές και τις λειτουργίες συγκεκριμένων λογισμικών. Στοχεύει στην ανάπτυξη, από πλευράς των μαθητών, ικανοτήτων αυτόνομης αξιοποίησης των υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και, γενικά, τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία. Τους παραπάνω στόχους υπηρετούν τα μαθήματα πληροφορικής που διδάσκονται στην Β΄και Γ΄ Λυκείου.

Σχετικές Σελίδες