Μαθηματικών

Προϊστάμενος: Α. Μαναρίδης
Συντονιστής: Ε. Ζαφείρης

Το Μαθηματικό Τμήμα:

  • Συνεδριάζει σε τακτική βάση.
  • Παρακολουθεί την πορεία της διδακτέας ύλης.
  • Ασχολείται με θέματα διδακτικής και εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
  • Προβαίνει σε παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (σημειώσεις - ασκήσεις, e-quiz), όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
  • Διατηρεί τράπεζα ασκήσεων και διαγωνισμάτων.
  • Φροντίζει για τη χρησιμοποίηση, συντήρηση και αντικατάσταση του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Συνεργάζεται με τα άλλα ακαδημαϊκά τμήματα και γενικά με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς.
  • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των Ομίλων με μαθηματικό περιεχόμενο.
  • Προετοιμάζει τη συμμετοχή των μαθητών σε Πανελλήνιους ή διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς, μέσα από τη λειτουργία των πέντε τμημάτων (Β’ Γυμνασίου έως και Β’ Λυκείου) του προγράμματος της Μαθηματικής Σκέψης. Το πρόγραμμα αυτό έχει δύο στόχους:

α) Την οργανωμένη προετοιμασία των μαθητών μας για τους μαθηματικούς διαγωνισμούς, στους οποίους ανελλιπώς το Κολλέγιο συμμετέχει με εξαιρετικές κάθε χρονιά επιτυχίες.

β) Την αντιμετώπιση θεμάτων μαθηματικής πρωτοβουλίας, που δίνουν ένα ερέθισμα για περισσότερη και πιο γόνιμη ενασχόληση των μαθητών με τα μαθηματικά.

Links

 

Σχετικές Σελίδες