Ακαδημαϊκά Τμήματα Κολλεγίου Αθηνών

 Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα είναι θεσμός του Κολλεγίου Αθηνών. Ως έργο τους έχουν όχι μόνο τον προγραμματισμό και συντονισμό της διδασκαλίας, αλλά και την προώθηση και επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του Κολλεγίου. Οι διδάσκοντες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, ανάλογα με τις ειδικότητές, τους απαρτίζουν τα Ακαδημαϊκά Τμήματα.

Κύριο έργο κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος είναι η εισήγηση προς τη Διεύθυνση προτάσεων ακαδημαϊκού και παιδαγωγικού χαρακτήρα για την καλύτερη πραγματοποίηση των στοχών στου μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα υπό την προεδρία του Προϊσταμένου του Τμήματος συνεδριάζει σε καθορισμένα διαστήματα και εισηγείται μεταξύ άλλων για:

  • το περιεχόμενο, την πορεία και τις διδακτικές μεθόδους κάθε μαθήματος
  • τη δημιουργία και εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων
  • τους συντονιστές των μαθημάτων κατά τάξη
  • το συντονισμό των σχολικών μονάδων
  • την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
  • την έκδοση εντύπων ως υποστηρικτικού ή πρόσθετου υλικού
  • την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Στο Κολλέγιο Αθηνών λειτουργούν Ενιαία ακαδημαϊκά τμήματα για το Γυμνάσιο και το Λύκειο ακαδημαϊκά τμήματα. Τα Ενιαία Ακαδημαϊκά Τμήματα απαρτίζονται από διδάσκοντες του Γυμνασίου και Λυκείου και είναι τα ακόλουθα: 

1. Ελληνικής Γλώσσας
2. Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών
3. Μαθηματικών
4. Φυσικών Επιστημών
5. Αγγλικών
6. Φυσικής Αγωγής
7. Μουσικής
8. Πληροφορικής
  • Χρήσιμες Πληροφορίες