Εισαγωγή μαθητών με διαγνωσμένες Μαθησιακές Δυσκολίες

Πολιτική για Παροχή Επιπλέον Χρόνου στις Εισαγωγικές Εξετάσεις

 

Οι υποψήφιοι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠΥ), ή Χρόνια Νοσήματα δικαιούνται 15 επιπλέον λεπτά για κάθε εξέταση στις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Κολλεγίου Αθηνών.

 

Προϋποθέσεις για την παροχή επιπλέον χρόνου στις Εισαγωγικές Εξετάσεις

 

Για μαθητές που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία:

 

 1. Αξιολόγηση από Δημόσιο Φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτική και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο) η οποία να πιστοποιεί διάγνωση για Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία κ.α.) και η οποία να εισηγείται την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές δοκιμασίες βάσει του Νόμου 457/2018, Αρθ. 7 Παρ. 2
 2. Αξιολόγηση από Δημόσιο Φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο) η οποία να πιστοποιεί διάγνωση για Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα.
 3. Ιατρική Γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο η οποία να επιβεβαιώνει την ύπαρξη χρόνιου νοσήματος του υποψήφιου μαθητή.

 

Για μαθητές που φοιτούν σε ξένα σχολεία ή σχολεία του εξωτερικού:

 

Αξιολόγηση από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο επαγγελματία η οποία να πιστοποιεί διάγνωση για Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία κ.α.) ή/και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ).

 

Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ιστορικό Μαθητή με αναφορά σε προηγούμενες αξιολογήσεις/διαγνώσεις.
 • Αποτελέσματα αξιολόγησης νοητικής λειτουργικότητας
 • Αποτελέσματα αξιολόγησης επίδοσης με τη χρήσηAchievement Test (standard scores)
 • Αποτελέσματα αξιολόγησης διαγνωστικών εργαλείων για ΔΕΠΥ(εάν προκύπτει)
 • Αναλυτική περιγραφή των δυσκολιών

 

Ενδεικτικά Εργαλεία Αξιολόγησης

 • Κλίμακα Νοημοσύνης:
 • Wechsler Intelligence Scale for Children – 5th Edition

 • Achievement Tests:
 • Wechsler Individual Achievement Test
 • Woodcock-Johnson Tests of Achievement

 • ADHD:
 • Conners Attention Deficit Scales
 • Test of Variables of Attention (TOVA)

 

Όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών του Σχολείου ένα μήνα πριν από τις Εισαγωγικές Εξετάσεις. Σε περίπτωση που η γνωμάτευση δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Σχολείου, θα υπάρξει ενημέρωση για την αποστολή επιπλέον στοιχείων.