Διαδικασία Αίτησης Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης λόγω πανδημίας

Οι γονείς που έχουν πληγεί οικονομικά από τις επιπτώσεις του COVID-19 μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αιτηθούν έκτακτη βοήθεια έναντι της 3ης δόσης των διδάκτρων, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο εδώ.

Όλες οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα εξετασθούν από Ειδική Επιτροπή και θα τύχουν απαντήσεως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020.

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

 

  1. Το ειδικό έντυπο αίτησης πλήρως συμπληρωμένο.
  2. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα / πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (και των δύο συζύγων-συμβίων όπου υπάρχουν), όπως αυτό προκύπτει αμέσως μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, φορολογικού έτους 2018 ή φορολογικού έτους 2019, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί.
  3. Αντίγραφο του εντύπου αποζημίωσης ειδικού σκοπού ή εντύπου αποζημίωσης τηλεκατάρτισης για: α) εργαζόμενο λόγω αναστολής της σύμβασης εργασίας του και β) επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία λόγω ένταξης στο καθεστώς υποχρεωτικής από το κράτος αναστολής λειτουργίας ή που έχει πληγεί σημαντικά, στο πλαίσιο της προστασίας από την Πολιτεία λόγω πανδημίας. (Στην περίπτωση (β) να αναφερθεί ο κλάδος και ο Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας "ΚΑΔ" της επιχείρησης).
  4. Οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο υποστηρίζει την αίτηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας.

 

Η αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά, σε ηλεκτρονική μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: finaid@athenscollege.edu.gr

Πληροφορίες: 210 6798224

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών: Παρασκευή, 29 Μαϊου 2020. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνουν δεκτές.