Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα

Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική φιλοσοφία του Κολλεγίου "αναδύεται" μέσα από το κείμενο "Δήλωση Αποστολής" (Mission Statement) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος:

«Αποστολή του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι να λειτουργήσει ως φάρος εκπαίδευσης στην Ελληνική κοινωνία, διαμορφώνοντας υπεύθυνους πολίτες του κόσμου και μελλοντικούς ηγέτες, με βάση την Ελληνική πνευματική κληρονομιά και τις φιλελεύθερες αξίες της Αμερικής και της Ευρώπης. Στοχεύουμε στην ουσιαστική παιδεία, παρέχοντας σε κάθε άτομο την ευκαιρία να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και να πραγματώσει τα προσωπικά του οράματα. Φιλοδοξούμε επίσης να καλλιεργήσουμε σε κάθε μαθητή τις έννοιες του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των άλλων, να αναπτύξουμε το αίσθημα του καθήκοντος προς την κοινωνία και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη ύψιστων ηθικών αρχών. Επιδίωξή μας είναι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου, μέσω της ακαδημαϊκής αριστείας και της κριτικής σκέψης, να διακρίνονται από δημιουργικότητα, διάθεση συνεργασίας και διερευνητικό πνεύμα.» 

Κύριοι άξονες για την υλοποίηση των επιδιώξεων αυτών είναι:

  • Η έμφαση στην ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και κριτικής ικανότητας.
  • Ο αρμονικός συνδυασμός της ανθρωπιστικής παιδείας με τη σύγχρονη τεχνολογία, της πολιτιστικής μας παράδοσης με τα διεθνή πνευματικά-εκπαιδευτικά ρεύματα.
  • Η εξοικείωση με την έρευνα και η απόκτηση δεξιοτήτων για την εμβάθυνση σε ειδικότερα γνωστικά πεδία.
  • Η ισόρροπη ανάπτυξη της ατομικής πρωτοβουλίας και ελευθερίας με τη συλλογική υπευθυνότητα και συνεργασία.

Η επίτευξη των στόχων του ΕΕΙ διασφαλίζεται:

  • Με την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των μαθημάτων του κανονικού ακαδημαϊκού προγράμματος
  • Με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, που δίνουν έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, στην ευρεία αξιοποίηση της βιβλιοθήκης και των εργαστηρίων, στη χρήση πολλαπλών βιβλίων κ.ά.
  • Με τη συστηματική καλλιέργεια και προβολή προτύπων, πνευματικών, κοινωνικών και ηθικών αξιών
  • Με ένα πλέγμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, όπως: Μαθητικοί όμιλοι, μαθητικές εκδόσεις, συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και σε Κοινοτικά προγράμματα κ.ά.
  • Με σειρά Κολλεγιακών θεσμών, που λειτουργούν επί δεκαετίες: π.χ., ρητορικοί διαγωνισμοί, βραβεία, Μαθητικές Κοινότητες (για την εξοικείωση των μαθητών με τις δημοκρατικές διαδικασίες, την ενθάρρυνση της ενασχόλησης με τα κοινά και την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης), κ.ά.