Σίτιση - Κυλικεία

Serving_plate

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων σιτίζονται υποχρεωτικά στο σχολείο.

Το μενού καθορίζεται μηνιαίως από ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της διεύθυνσης, των γονέων και διατροφικοί σύμβουλοι. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ποιότητας του φαγητού τόσο στις εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων όσο και στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας. Παράλληλα αντίστοιχες επιτροπές έχουν συσταθεί για τον έλεγχο των προϊόντων που πωλούνται στα κυλικεία του Ε.Ε.Ι.

Οι τιμοκατάλογοι των κυλικείων εγκρίνονται από τη Διεύθυνση του Ε.Ε.Ι.

Περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία Διοικητικών Υπηρεσιών: Βασιλική Μπερή 2106798190